fbpx

Dzień Praw Dziecka​

Dzień Praw Dziecka - 20.11.2020

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas głosowań na 79. posiedzeniu, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, który ma przypominać szczególną rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.
Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.
Prawa osobiste:
– prawo do życia i rozwoju,
– prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
– prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
– prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
– prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
– prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
– prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
– prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
Prawa socjalne:
– prawo do odpowiedniego standardu życia,
– prawo do ochrony zdrowia,
– prawo do zabezpieczenia socjalnego,
– prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne:
– prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
– prawo do korzystania z dóbr kultury,
– prawo do informacji,
– prawo do znajomości swoich praw.
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci– są ludzie” – pisał Janusz Korczak
Udostępnij