fbpx

Zarząd Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ

  Aneta Brzózka, Prezes Zarządu Fundacji

Michał Brzózka, Wiceprezes Zarządu Fundacji

       Katarzyna Sulewska, Sekretarz – Skarbnik 

Cele Fundacji

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej celów społecznie użytecznych takich jak: 

1. Organizowanie i niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.

2. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

3. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

4. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).

5. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierzą oraz realizację programu sterylizacji i kastracji.

6. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Sprawozdania

Udostępnij